Hulp bij verkoop

Begrippenlijst

Bij het verkopen van uw woning komen vaak vaktermen aan bod. Het kan uiteraard voorkomen dat u niet bekend bent met een van de begrippen. Om die reden hebben wij uitgebreide begrippenlijst opgesteld om u voorafgaand en tijdens het verkoopproces van uw woning zoveel mogelijk inzicht te bieden. Heeft u desondanks een vraag, of staat een term er niet tussen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

A

Aanbiedingstekst

De aanbiedingstekst omschrijft de woning. Het is een belangrijk onderdeel van de advertentie op Funda en op alle andere sites. Een goede aanbiedingstekst, enthousiasmeert, is volledig, leest makkelijk, is zonder taalfouten en is niet te lang. De aanbiedingstekst is dé mogelijkheid om de woning aan te prijzen. Kijk ook bij onze tips. Hierin adviseren we over het schrijven van een goede aanbiedingstekst.

Meer van A

B

Bankgarantie

Een bankgarantie is een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan.

Bij de verkoop van een woning worden de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst. Omdat het niet gebruikelijk dat de koopsom meteen wordt voldaan of dat de woning direct wordt geleverd, stort de koper een waarborgsom of wordt er een bankgarantie gesteld. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat de woning ook echt wordt afgenomen.

Een waarborgsom of bankgarantie bedraagt meestal 10 procent van de overeengekomen koopprijs en wordt meestal een week na na het financieringsvoorbehoud gestort op de rekening van de notaris.

Bij een bankgarantie verklaart de bank dat zij garant staat voor het bedrag als de koper de verplichtingen niet nakomt. Als de koop niet doorgaat en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dan heeft de verkopende partij recht op de door de bank gestelde garantie. In dat geval betaald de bank de verschuldigde 10% van de koopsom aan de verkoper en heeft de koper een schuld aan de bank ter grootte van de borgsom.

Meer van B

C

Canon

Of erfpachtscanon. Wanneer de grond waarop uw huis gebouwd is niet uw eigendom is, maar in erfpacht, dan bent u ieder jaar verplicht de ‘canon’ af te dragen. Dit is een soort huur voor de grond. De canon is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Meer van C

E

Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs van een woning kan verschillende vormen hebben. De akte van levering is een bewijs dat u eigenaar bent van uw woning. Maar ook een door het Kadaster gewaarmerkt bewijsstuk toont aan dat u de eigenaar bent van de woning.

Na het passeren van de akte van levering bij de notaris zorgt de notaris er voor dat u als eigenaar van de betreffende woning wordt ingeschreven in het Kadaster.

Bij het in de verkoop plaatsen van een woning hebben wij altijd de akte van levering nodig. Als eigendomsbewijs, maar ook omdat alle juridische aspecten met betrekking tot de woning er in beschreven staan.

Meer van E

F

Funda

Funda is voor 90% eigendom van de NVM en de drukst bezochte Nederlandse huizenaanbodsite. Op Funda is het volledige Nederlandse woningaanbod te vinden dat via NVM makelaars wordt verkocht, maar ook VBO- en Vastgoed Pro- makelaars kunnen hun aanbod op Funda plaatsen. Sinds september 2007 wordt door middel van een spider, ook het aanbod van andere makelaars op de site getoond.

Meer van F

G

Gevalideerde woningtaxatie

Een gevalideerd taxatierapport heeft u nodig zodra u een woning heeft aangekocht en een hypotheek wilt afsluiten.

Een gevalideerd taxatierapport is een uitgebreid taxatierapport dat aan veel eisen moet voldoen. Het taxatierapport wordt getoetst door een onafhankelijk toetsingsinstituut (zoals bijvoorbeeld het NWWI). De eis voor onafhankelijk toetsing (of ‘validatie’) is afkomstig van banken. Banken willen bij het verstrekken van een hypotheek zeker weten dat de waarde van de woning overeen komt met de hoogte van de hypothecaire lening die wordt verstrekt. Een onafhankelijke toetsing waarborgt dit.

Er komt een NVM-makelaar/taxateur bij u thuis om de woning op te nemen, in te meten en een aantal foto’s te maken. Vervolgens raadpleegt de taxateur de NVM-database en worden de kadastrale gegevens van uw woning opgevraagd. De bevindingen worden uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan een onafhankelijk toetsingsinstituut. Na akkoord ontvangt u het uitgebreide taxatierapport met daarin de informatie die een bank nodig heeft bij het behandelen van uw hypotheekaanvraag.

Meer van G

H

Heffingsvrij vermogen

Een vast bedrag van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) is vrijgesteld van belasting. Dat is het heffingsvrij vermogen.

Meer van H

J

Jubelschenking

De ‘jubelschenking’ verwijst naar de tijdelijke verruiming van de vrijstelling in de schenkbelasting. De overheid heeft tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 de vrijstelling in de schenkbelasting verruimd van €51.407,- tot €100.000,-.  Deze verruiming gold voor schenkingen die verband hielden met de eigen woning: aankoop, verbetering of aflossing van een eigenwoningschuld. Op Prinsjesdag 2015 is bekend gemaakt dat het vanaf 2017 weer mogelijk is om belastingvrij schenkingen te doen tot 100.000 euro. In ons blog hebben we hier een artikel over opgenomen.

Meer van J

K

K.K.

Is de afkorting voor ‘kosten koper’. Bij de aankoop van een woning komen altijd extra kosten kijken. Deze extra kosten zijn voor rekening van de koper (kosten koper). Dat betekent dat de koper niet alleen de koopsom betaalt, maar ook alle wettelijke bijkomende kosten voor zijn rekening moet nemen. In woningadvertenties wordt dit aangegeven met de afkorting k.k. De kosten koper bestaan uit:

  • de overdrachtsbelasting (2% van de koopsom)
  • notariskosten
  • registratie van de kadastrale rechten
Meer van K

L

Landelijke NVM database

Alleen makelaars die zijn aangesloten bij de NVM hebben toegang tot de landelijke NVM database. Ieder woning die in de verkoop wordt genomen wordt aangemeld in deze database. De NVM makelaar ziet dus als eerste welke woningen er nieuw in de verkoop worden geplaatst.

Daarnaast is iedere woning die ooit bij een NVM makelaar te koop heeft gestaan of verkocht is, terug te vinden in deze database. De informatie in de database gaat decennia terug en levert daarmee een schat aan informatie. Over de historie, verkocht-prijzen en dus ook over gemiddelde m2-prijzen in een bepaalde buurt.

Meer van L

M

Mededelingsplicht

Bij het verkopen van een woning, heeft de verkoper de plicht om de koper uitgebreid te informeren over het huis. Bijvoorbeeld over een niet zichtbare lekkage, over bekende verontreiniging van de grond, over ernstig geluidsoverlast of over een hoge flat die voor de woning gebouwd gaat worden. Kortom: indien de verkoper het gebrek kent, is er bijna altijd sprake van een mededelingsplicht.
De NVM Vragenlijst helpt om aan de mededelingsplicht te voldoen. Maar ook documenten van de Vereniging van Eigenaren (zoals notulen of het huishoudelijk reglement) geven belangrijke informatie aan de koper.
Tegenover de mededelingsplicht staat dat de koper een onderzoeksplicht heeft. Dat betekent dat deze zelf moet uitzoeken of er bijvoorbeeld wijzigingen in het bestemmingsplan zijn en of er sprake is van erfdienstbaarheden. Ook gebreken die duidelijk waargenomen kunnen worden, zoals scheuren in de muur of vochtplekken, dient een koper zelf te onderzoeken. De verkoper dient daar desgevraagd wel nadere informatie over te geven.
Over het algemeen weegt de mededelingsplicht zwaarder dan de onderzoeksplicht. Uiteraard alleen indien blijkt dat de verkoper daadwerkelijk van het gebrek op de hoogte was. Wees daarom zo eerlijk en volledig mogelijk bij het verstrekken van informatie over de te verkopen woning.
Meer van M

N

Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beperkt de financiële risico’s van een eigen koopwoning voor de koper. Een hypotheek die wordt afgesloten met NHG voldoet voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

Als men de hypotheek niet meer kan opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner, springt NHG bij.

NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaalt de klant minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten.

NHG kan verkregen worden voor de aankoop van een woning, maar ook voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering). Een hypotheek met NHG wordt aangevraagd via de geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of iemand aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voldoet.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De maximale hypotheek inclusief bijkomende kosten voor aankoop is van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 € 245.000. Vanaf 1 juli 2016 wordt dit bedrag verlaagd naar € 225.000,-.
  • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 245.000, inclusief bijkomende kosten
  • De maximale koopsom bij bestaande bouw en nieuwbouw is € 231.132 (per 1 juli 2015), exclusief 6 % bijkomende kosten.

Meer van N

O

Onderzoeksplicht

Bij het verkopen van een woning, heeft de verkoper de plicht om de koper uitgebreid te informeren over het huis. Dit is de mededelingsplicht.
Tegenover de mededelingsplicht van de verkoper, staat de onderzoeksplicht van de koper. De koper dient hierbij zorgvuldig en actief te werk te gaan om daarmee te voorkomen dat hij onder invloed van een verkeerde voorstelling van zaken een koopovereenkomst sluit.
De koper dient daarom de relevante stukken die bij een woning horen op te vragen (bij verkoper of makelaar) en deze goed door te nemen. Zo geeft de NVM vragenlijst veel belangrijke informatie, maar ook de overige stukken, zoals stukken van de VvE, de Akte van Levering etc. Indien er uit die stukken opvallende zaken naar voren komen, dient de koper hier vragen over te stellen. Gebreken die duidelijk waargenomen kunnen worden, zoals scheuren in de muur of vochtplekken, dient de koper zelf te onderzoeken. De verkoper dient daar desgevraagd wel nadere informatie over te geven.
De onderzoeksplicht van de koper wordt zwaarder indien het een ‘oud’ huis betreft. Aan de koop van oude huizen zijn immers grotere verbonden voor wat betreft de bouwkundige staat en zaken als de staat van de vloer, het dak en de installaties. Van kopers van oude huizen mag dan ook eerder verwacht worden dat zij een bouwtechnische keuring laten uitvoeren om in voldoende mate aan hun onderzoeksplicht te voldoen.
Meer van O

P

Pecario

Gemeentelijke belasting voor voorwerpen onder, op of boven gemeenschappelijke grond of water. Bijvoorbeeld een erker boven de straat of reclame van bedrijven op billboards. Sommige gemeenten heffen ook pecariobelasting op te koop borden van makelaars.

Meer van P

R

Registergoed

Een registergoed is een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers: onroerende zaak, grond, geregistreerd schip of vliegtuig, of een aandeel in een van die zaken. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het toebehoort en of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld een hypotheek) op rust. Het eigendom van een registergoed kan alleen worden overgedragen via een inschrijving in openbare registers (voor woningen in het Kadaster).

Meer van R

S

Schenkbelasting

Als u een schenking of gift krijgt, betaalt u schenkbelasting aan de Belastingdienst. Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen. De hoogte van de schenkbelasting is onder meer afhankelijk van de hoogte van het bedrag en het doel waarvoor de schenking is gekregen. Op de site van de Belastingdienst staat een handige rekenhulp schenkbelasting.

Meer van S

T

Transportdatum

De transportdatum is de datum waarop de woning wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Bij de notaris wordt de akte van levering getekend, waarna de koper de sleutel van de woning ontvangt en de woning formeel in eigendom komt van de koper. Deze datum wordt tijdens de onderhandelingen in onderling overleg tussen koper en verkoper bepaald en vervolgens vastgelegd in de koopakte.

De transportdatum wordt ook wel overdrachtsdatum, aanvaardingsdatum, datum van levering of datum van sleuteloverdracht genoemd.

Meer van T

U

Uitreksel Kadastrale Kaart

Een Uittreksel Kadastrale Kaart is een gedeelte van de Kadastrale Kaart. Het uittreksel is op schaal en altijd noordgericht. Het Uittreksel Kadastrale Kaart geeft de ligging weer van percelen ten opzichte van elkaar. Het betreft 1 object / kadastraal nummer met afhankelijk van de schaal die het systeem bepaalt de omliggende percelen.

Meer van U

V

V.O.N.

Een woning waar de afkorting V.O.N. achter staat wordt ‘vrij op naam’ aangeboden. Dat betekent dat een aantal bijkomende kosten, zoals de overdrachtsbelasting, de notaris- of de makelaarskosten, inbegrepen zitten in de prijs. De kosten die verband houden met met de eventuele hypothecaire lening (zoals de kosten voor een bankgarantie of een taxatierapport) zitten niet inbegrepen in de prijs.

Over het algemeen wordt nieuwbouw vrij op naam aangeboden. Bestaande bouw wordt meestal kosten koper (K.K.) aangeboden.

Meer van V

W

Waarborg

Een waarborg of waarborgsom is de zekerheidsstelling bij de koop van een (bestaande) woning voor de verkoper tot aan transportdatum. De koper maakt hierbij een bedrag over aan de notaris. Dit bedrag bedraagt 10 procent van de afgesproken koopsom.  Dit kan ook via een bankgarantie.

Meer van W