Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Voorwaarden

Voorwaarden | Zelfverkopen.nl

Op een opdracht aan Zelfverkopen.nl BV zijn algemene consumentenvoorwaarden van de NVM van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de link die onderaan deze pagina is opgenomen.
Vanwege de specifieke dienstverlening van Zelfverkopen.nl BV via internet, maakt Zelfverkopen.nl BV van de mogelijkheid gebruik om in aanvulling op of in plaats van de algemene consumentenvoorwaarden van de NVM, de volgende voorwaarden te hanteren.

Voorwaarden Zelfverkopen.nl BV

Artikel 1 – Verkoopopdracht

 1. Tussen Zelfverkopen.nl BV en de opdrachtgever is er sprake van een overeenkomst zodra de opdrachtgever deze via de site aan Zelfverkopen.nl BV heeft verstrekt.
 2. Nadat de opdrachtgever de vooraf overeengekomen vergoeding heeft betaald, wordt de opdracht uitdrukkelijk aanvaard door Zelfverkopen.nl BV
 3. Voordat de opdrachtgever de opdracht definitief verstrekt, zorgt Zelfverkopen.nl BV dat de opdrachtgever op deze voorwaarden gewezen is.

 

Artikel 2 – De omvang en inhoud van de opdracht

 1. De opdracht is ondeelbaar en uit hoofde van zijn opdracht stelt Zelfverkopen.nl BV de volgende diensten ter beschikking:
  • analyse verkoopcijfers directe omgeving
  • geven van een vraagprijsadvies voor de betreffende woning
  • vaststellen van de inhoud en oppervlakten van de woning conform de NVM meetinstructie
  • opvragen kadastrale gegevens
  • eenmalig afgeven van een waarde-indicatie van de betreffende woning
  • fotoreportage van de woning door een woningfotograaf
  • rapportage van bovenstaande zaken in een opnamerapport
  • toesturen van een verkoopbord en -poster
  • coördinatie bij de samenstelling van het (juridisch) dossier
  • persoonlijke ondersteuning en support van een professionele back office
  • advies over de verkoopstrategie, de gemaakte advertentie en de vraagprijs tijdens een verkoopstrategiegesprek
  • persoonlijk ‘MijnNVM’-account t.b.v. de woningadvertentie
  • onbeperkt aantal foto’s plaatsen bij woningadvertentie
  • plaatsen van de woning op Zelfverkopen.nl en Funda.nl, voor de periode van 1 jaar
  • woningpresentatie op Facebook, Twitter en YouTube voor de periode van 1 jaar
  • aanmelding in de centrale NVM-database voor de periode van 1 jaar
  • samenstellen en plaatsen digitale woningbrochure op Funda
  • toezending Funda statistieken
  • deelname landelijke NVM open huizen dagen
  • vermelding eigen open huizen dagen op Funda
  • advies over- en het voeren van de onderhandelingen door een eigen NVM makelaar
  • vastleggen van de gemaakte afspraken in een koopakte
 2. In Amsterdam is het gebruikelijk dat de koopakte van een woning wordt opgemaakt door een notaris. Deze wordt door de koper aangewezen en betaald. Zelfverkopen.nl BV stelt daarom geen koopakte op wanneer het een woning in Amsterdam betreft. Het opmaken van de koopakte is in dit geval dan ook geen onderdeel van de verkoopopdracht die is gesloten tussen de opdrachtgever en Zelfverkopen.nl BV.
 3. In aanvulling op de opdracht zoals genoemd in 2.1, kan opdracht worden gegeven om aanvullende diensten te verlenen. Deze diensten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit één of meerdere van de onderstaande punten:
  • maken van foto’s en/of 360 graden foto’s
  • plaatsen van 360 graden foto’s op Funda.nl voor de periode van 1 jaar
  • maken en/of plaatsen van 2D/3D plattegronden voor de periode van 1 jaar
  • toesturen van één of meerdere sets verkoopborden en -posters
  • verschillende verkoopondersteunende diensten van Funda.nl, zoals bijvoorbeeld een Toppositie of een Promolabel.
 4. Zelfverkopen.nl BV kan en mag werkzaamheden voor het vervullen van de opdracht uitbesteden aan anderen. De gegevens die de opdrachtgever beschikbaar stelt aan Zelfverkopen.nl BV kunnen om die reden door Zelfverkopen.nl BV gedeeld worden met anderen.
 5. Zelfverkopen.nl BV is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Zelfverkopen.nl en Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Zelfverkopen.nl BV niet aansprakelijk.
 6. Onder de beoordeling van de waarde van de woning verstaat Zelfverkopen.nl BV het verstrekken van een waardeoordeel en het opstellen van een eenvoudig rapport daarover. Een bouwkundige keuring hoort niet bij de omschreven beoordeling.
 7. Zelfverkopen.nl BV adviseert de opdrachtgever over de vraagprijs, maar de opdrachtgever bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs (inclusief kosten koper).
 8. Binnen de opdracht van Zelfverkopen.nl valt de opmaak van één koopakte. Indien de koopovereenkomst in deze koopakte wordt ontbonden en de woning hierna opnieuw wordt verkocht, komen de kosten van een eventueel tweede koopakte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. De opdrachtgever kan er voor kiezen de koopovereenkomst door een andere partij dan Zelfverkopen.nl BV schriftelijk te laten vastleggen. In dat geval behoort het opstellen van de koopakte én de controle op de ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van Zelfverkopen.nl BV. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de courtage of een gedeelte daarvan.
 10. Als de koopakte door een andere partij dan Zelfverkopen.nl BV wordt opgesteld, zal Zelfverkopen.nl BV de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de opdrachtgever als de koper toesturen. De opdracht aan Zelfverkopen.nl BV is daarmee afgerond en Zelfverkopen.nl BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.
 11. Alleen werkzaamheden die in artikel 2.1 en 2.3 zijn genoemd vallen onder een door Zelfverkopen.nl BV geaccepteerde opdracht.
 12. Zelfverkopen.nl BV kan de opdrachtgever desgewenst in contact brengen met leveranciers van diensten die niet door Zelfverkopen.nl BV zelf verleend worden.
  Het gaat bijvoorbeeld om diensten als:
  • uitvoeren van een taxatie
  • verrichten van een bouwkundige keuring
  • opstellen van een opnamerapport
  • opstellen/vervaardigen van materiaal voor de woningpresentatie zoals een aanbiedingstekst, foto’s en/of plattegronden

  Zelfverkopen.nl BV is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Zelfverkopen.nl BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze leveranciers wordt veroorzaakt.

 13. Zelfverkopen.nl BV biedt de opdrachtgever zoveel mogelijk de gelegenheid om de opdrachtgever de meest recente diensten van Funda.nl te laten gebruiken.
 14. Zelfverkopen.nl BV is hiertoe echter niet verplicht en is niet aansprakelijk als de opdrachtgever hier onverhoopt geen gebruik van kan maken.
 15. De woningadvertentie van de opdrachtgever kan (gedeeltelijk) gebruikt worden door Zelfverkopen.nl BV om de woning en/of de site onder de aandacht te brengen van belangstellenden. Zelfverkopen.nl BV hoeft hiervoor geen expliciete toestemming te vragen aan de opdrachtgever en/of de opdrachtgever te betalen voor het gebruikmaken van de woning.

 

Artikel 3 – Vergoeding en eventuele andere kosten

 1. De vergoeding aan Zelfverkopen.nl BV is verschuldigd voor het leveren van diensten bij het in verkoop aanbieden van een woning voor de opdrachtgever. De daadwerkelijke verkoop van de woning maakt daar geen onderdeel van uit en de vergoeding is hier dan ook niet afhankelijk van.
 2. De vergoeding bedraagt € 1.098,- inclusief BTW. Dit bedrag kan worden verhoogd indien de opdrachtgever dit pakket aanvult met extra diensten.
 3. De opdracht is ondeelbaar. De opdrachtgever heeft dan ook geen recht op restitutie van en/of korting op de betaalde vergoeding als werkzaamheden die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht. 
 4. Voor recreatiewoningen geldt een toeslag van € 100,- inclusief BTW op bovengenoemde pakketten.
 5. De opdracht die aan Zelfverkopen.nl BV is verstrekt is voor onbepaalde tijd, ingaand vanaf de dag van plaatsing van de woning op Funda.nl.
 6. De in artikel 3.1 omschreven vergoeding omvat publiciteitskosten voor het eerste jaar na de datum waarop de woning op Funda is geplaatst. Voor elk opvolgend jaar is de opdrachtgever bij vooruitbetaling een extra bedrag van € 150,- inclusief BTW verschuldigd zijn om de opdracht telkens met 1 jaar te verlengen.
 7. Voor recreatiewoningen geldt een toeslag op de verlengingskosten zoals bedoeld onder artikel 3.4, van € 100,- inclusief BTW per jaar.
 8. Wanneer er door een gemeente precariobelasting in rekening wordt gebracht dan komt deze voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 jaar na opname van de woning de opdracht tot publicatie op Funda.nl heeft gegeven, is Zelfverkopen.nl BV verplicht wederom een woningopname uit te voeren. De extra kosten hiervan zijn € 250,- inclusief BTW.
 10. Intrekken van de woning is gratis. Het herplaatsen van dezelfde advertentie door dezelfde opdrachtgever kan binnen 1 jaar voor €150,- inclusief BTW. Na dit jaar is de opdrachtgever weer de volledige vergoeding verschuldigd.
 11. Zodra de opdrachtgever via internet een opdracht aan Zelfverkopen.nl BV heeft verstrekt, is de daarbij genoemde vergoeding als vordering opeisbaar.
 12. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan Zelfverkopen.nl BV verschuldigd is.

 
Artikel 4 – Bedenktijd

 1. Nadat de opdrachtgever via de site een opdracht tot dienstverlening door Zelfverkopen.nl BV heeft gedaan heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.
 2. De opdrachtgever wordt door Zelfverkopen.nl BV per mail geïnformeerd over deze bedenktijd.
 3. Zelfverkopen.nl BV kiest er voor om direct te beginnen met zijn dienstverlening aan opdrachtgever. Zelfverkopen.nl BV doet dit om het proces van de woning in verkoop plaatsen niet met 14 dagen te vertragen.
 4. Artikel 4.3 heeft als gevolg dat, indien opdrachtgever de opdracht herroept, er toch kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de diensten/producten die reeds afgenomen zijn.
 5. Indien opdrachtgever het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd kosten te maken, dan kan opdrachtgeverZelfverkopen.nl BV binnen drie werkdagen na opdrachtbevestiging,schriftelijk of per e-mail verzoeken de dienstverlening 14 dagen op te schorten. Opdrachtgever maakt in dat geval gebruik van de 14 dagen bedenktijd, zonder dat er kosten worden gemaakt.
 6. In geval van artikel 4.5 start Zelfverkopen.nl BV zijn dienstverlening 14 dagen na het geven van de opdracht.
 7. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het recht op herroeping van de opdracht, dan dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktijd te melden, door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan Zelfverkopen.nl BV. Na ontvangst van deze mededeling stuurt Zelfverkopen.nl BV onverwijld een ontvangstbevestiging.
 8. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten van de opdracht, zoals overeengekomen onder artikel 3 van de algemene voorwaarden van Zelfverkopen.nl BV, slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit:
  • een bezoek en woningopname door taxateur: € 250,-
  • een bezoek van de fotograaf € 250,-
  • het verstrekken van een “te-koop”-bord/poster: € 50,-
  • het plaatsen van de woning op Funda.nl: € 150,-
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever ondertekent de (via de site verleende) opdracht tot dienstverlening bij opname van de woning. Bij deze opname is aanwezigheid van de opdrachtgever daarom verplicht
 2. Door ondertekening van de genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning.
 3. Wanneer de opdrachtgever:
  • de woning niet in eigendom heeft,
  • de woning met derden in eigendom heeft,
  • eigenaar van de woning is en een een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, dan dient de opdrachtgever te beschikken over volmachten om eerder genoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten te overleggen als Zelfverkopen.nl BV of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan is Zelfverkopen.nl BV gerechtigd haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
 4. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor een juiste overdracht van informatie omtrent de woning. Dit betekent dat de opdrachtgever zich inspant om alle informatie die hij over de woning bezit te delen met (potentiële) kopers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als -al dan niet zichtbare- gebreken, andere bijzonderheden en de juridische status van de woning.
 5. Alle uitingen omtrent de woning moeten gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Eventuele correcties en/of aanvullingen moeten door de opdrachtgever worden gedaan en moeten aan Zelfverkopen.nl BV worden doorgegeven.
 6. Als de opdrachtgever niet alle of onjuiste informatie over de te verkopen woning verstrekt aan Zelfverkopen.nl BV en/of aan de potentiële kopers dan is Zelfverkopen.nl BV door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Zelfverkopen.nl BV voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Zelfverkopen.nl BV zal worden uitgekeerd te boven gaan.
 7. Zelfverkopen.nl BV is niet verplicht om de, door de opdrachtgever geleverde teksten en/of foto’s te publiceren wanneer dit materiaal volgens Zelfverkopen.nl BV niet bijdraagt aan een succesvolle verkoop van de woning.  Zelfverkopen.nl BV mag beeld en tekst aanvullen wanneer dit, volgens Zelfverkopen.nl BV, in dienst staat van een succesvolle verkoop van de woning. Teksten en/of foto’s die door Zelfverkopen.nl BV als irrelevant, aanstootgevend of shockerend worden beschouwd, worden geweigerd of verwijderd zonder dit van tevoren aan de opdrachtgever te melden.
 8. Zelfverkopen.nl BV gaat bij de vervulling van zijn opdracht uit van de door opdrachtgever verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens. De opdrachtgever is verplicht om alle verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens actueel te houden. Eventuele veranderingen en aanvullingen moeten direct schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan Zelfverkopen.nl BV.
 9. De koper heeft het recht om de koopovereenkomst zonder reden tot 3 dagen na het ondertekenen ervan, te ontbinden. Dit recht geldt niet voor de verkoper. De opdrachtgever is zich hiervan bewust.
 10. Zodra de opdrachtgever met een koper wilsovereenstemming heeft bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop, dient de opdrachtgever Zelfverkopen.nl BV hiervan direct op de hoogte te stellen. Pas wanneer deze overeenstemming door de koper en de opdrachtgever schriftelijk is ondertekend kunnen daaraan rechten worden ontleend.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Wanneer de koper de opgestelde koopovereenkomst niet ondertekent is Zelfverkopen.nl BV daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. In dat geval kan de opdrachtgever de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.
 2. Als de opdrachtgever niet handelt volgens artikel 13 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM kan Zelfverkopen.nl BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor geleden schade.
 3. De aansprakelijkheid van Zelfverkopen.nl BV en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Zelfverkopen.nl BV verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Zelfverkopen.nl BV zal worden uitgekeerd.
 4. Wanneer de opdrachtgever Zelfverkopen.nl BV aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet de opdrachtgever dit schriftelijk of per mail melden aan Zelfverkopen.nl BV.
 5. Eén jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op Zelfverkopen.nl BV.
 6. Zelfverkopen.nl BV aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit Zelfverkopen.nl BV uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.
 7. Zelfverkopen.nl BV mag de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk beperken of deze ongedaan maken. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.
 8. Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen Zelfverkopen.nl BV en haar opdrachtgever(s) gelden ook voor en ten behoeve van de bestuurders van Zelfverkopen.nl BV en voor iedereen die voor Zelfverkopen.nl BV werkt of werkte.
 9. Wanneer door de opdrachtgever ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt kan Zelfverkopen.nl BV daar nooit aansprakelijk voor worden gesteld
 10. Zelfverkopen.nl BV gebruikt elektronische middelen zoals e-mail, een interactieve woningmodule, clouddiensten en andere middelen van dataverkeer. Zelfverkopen.nl BV en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel Zelfverkopen.nl BV als de opdrachtgever zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen. Zelfverkopen.nl BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.
 11. Zelfverkopen.nl BV is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Zelfverkopen.nl en Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Zelfverkopen.nl BV niet aansprakelijk.

 

Artikel 7 – Beëindiging van de opdracht

 1. Een opdracht loopt onbepaalde tijd en eindigt door:
  • bereikte overeenstemming tussen de opdrachtgever en een koper over de verkoopprijs, aanvaardingsdatum en de overige condities en voorwaarden. Voor zover van toepassing verplicht Zelfverkopen.nl BV zich tot het opstellen van een koopakte, onder voorwaarde dat de benodigde gegevens op de daartoe gevraagde wijze worden aangeleverd.
  • intrekking door de opdrachtgever.
  • teruggaaf door Zelfverkopen.nl BV. Dit is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden.
 2. Zelfverkopen.nl BV is volgens artikel 6.4 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM gerechtigd de opdracht terug te geven. Dit mag (ook) wanneer de opdrachtgever:
  • niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Zelfverkopen.nl BV voldoet
  • aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt
  • vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt
  • de door Zelfverkopen.nl BV gevraagde stukken niet, of niet snel genoeg, aanlevert
  • tips en verkoopadviezen van Zelfverkopen.nl BV niet opvolgt terwijl de woning al langer dan 2 jaar te koop staat
 3. Intrekking of teruggaaf van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
 4. Als de opdracht wordt beëindigd heeft de opdrachtgever in geen geval recht op restitutie van het honorarium door Zelfverkopen.nl BV.

 

Bekijk de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM